Algemene Betalings- en leveringsvoorwaarden.

  • Home
  • Algemene Betalings- en leveringsvoorwaarden.

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden OnderwijsBovenwijs.
Algemeen:
Begrippen.
Opdrachtnemer = de aanbieder van de dienstverlening die deze voorwaarden hanteert.
Opdrachtgever = de wederpartij van opdrachtnemer die de aanbieding en deze voorwaarden
accepteert.
Artikel 1:
Toepassing.
Deze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de alle aanbiedingen van,
alle opdrachten aan en alle overeenkomsten tussen OnderwijsBovenwijs (KvK 55976093) en haar
opdrachtgever respectievelijk hun rechtsopvolgers, voor zover van deze voorwaarden niet door
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Deze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden zijn tevens van toepassing op de alle
overeenkomsten waarbij ten behoeve van de uitvoering derden dienen te worden betrokken.
Artikel 2:
Aanvaarding.
Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever deze betalings- en
leveringsvoorwaarden.
Artikel 3:
Overeenkomst.
Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdracht. Een aanvaarding blijkt uit de
schriftelijke bevestiging tussen OnderwijsBovenwijs als opdrachtnemer en haar opdrachtgever, inzake
het aanbod van diensten, dan wel doordat de opdrachtnemer een begin van uitvoering heeft gegeven
aan de (mondelinge) overeenkomst.
Artikel 4:
Aanbiedingen.
Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit door OnderwijsBovenwijs uitdrukkelijk anders is
vermeld. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens, welke door
OnderwijsBovenwijs als juist worden beschouwd.
Artikel 5:
Prijzen.
Alle door OnderwijsBovenwijs opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
In de opdrachtbevestiging staan vermeld of deze prijzen inclusief of exclusief bijkomende kosten zijn,
zoals bijvoorbeeld lunches, dranken, overnachtingen, reiskosten, reisuren en trainings- of
coachingsmaterialen.

Artikel 6:
Betalingen.
Opdrachten worden voor aanvang gefactureerd en dienen 14 dagen voor aanvang van de te
verrichten diensten te zijn voldaan.
Indien een navordering op de overeenkomst van toepassing is door extra geleverde diensten is
opdrachtgever gehouden deze binnen 8 dagen na factuurdatum te voldoen.
De opdrachtgever is zonder schriftelijke bevestiging van OnderwijsBovenwijs niet gerechtigd

verrekeningen toe te passen ten aanzien van de bedragen welke door OnderwijsBovenwijs krachtens
de gesloten overeenkomst in rekening zijn gebracht.
Indien de betalingstermijnen door de opdrachtgever niet in acht worden genomen, is
OnderwijsBovenwijs gerechtigd de werkzaamheden op te schorten en de deelnemer(s) te weigeren.
Dit laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever om de kosten die in rekening zijn gebracht te
voldoen.
Indien de opdrachtgever in gebreke blijft is OnderwijsBovenwijs gerechtigd om de vordering uit
handen te geven. Alle hieruit voortvloeiende buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten zullen dan
tevens op opdrachtgever verhaald worden.
Artikel 7:
Uitvoering.
OnderwijsBovenwijs spant zich naar beste vermogen in om de overeengekomen opdracht met de
nodige zorgvuldigheid en professionaliteit uit te voeren.
Indien OnderwijsBovenwijs de te leveren dienstverlening niet kan nakomen vanwege omstandigheden
die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft OnderwijsBovenwijs
het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
OnderwijsBovenwijs heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij ten
gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst
redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn
verplichtingen na te komen.
Is door OnderwijsBovenwijs, of de ten behoeve van de uitvoering betrokkenen derden, ondeugdelijk
gepresteerd, dan leidt dat niet automatisch tot een restitutie van de overeengekomen leveringsprijs
maar zal OnderwijsBovenwijs de opdracht opnieuw uitvoeren.
OnderwijsBovenwijs kan in dat geval de extra gemaakte kosten opnieuw in rekening brengen, zulks
naar eigen beoordeling.
Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn of is deze wederom ondeugdelijk
uitgevoerd dan is de eventuele aansprakelijkheid van OnderwijsBovenwijs uitdrukkelijk beperkt tot een
bedrag gelijk aan hetgeen OnderwijsjBovenwijs aan opdrachtgever terzake van die overeenkomst in
rekening heeft gebracht. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels
van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.
OnderwijsBovenwijs houdt over de verstrekte trainings- en coachingsmaterialen alle auteurs- en
overige rechten.
Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van OnderwijsBovenwijs mag niets van het verstrekte
materiaal worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt.
Indien OnderwijsBovenwijs gebruik maakt van accommodaties van derden, is zij niet aansprakelijk
voor schade, kosten of ongerief.
Indien blijkt, dat om welke reden dan ook, deze accommodatie niet of slechts ten dele voldoet.
OnderwijsBovenwijs sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of
verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van
een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon (derden), die door
OnderwijsBovenwijs bij de uitvoering van de door opdrachtgever opgedragen werkzaamheden wordt
ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten. De
aansprakelijkheid van OnderwijsBovenwijs jegens de opdrachtgever is beperkt tot de
overeengekomen opdrachtsom.
Artikel 8:
Intellectueel eigendom.
Het is opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van OnderwijsBovenwijs verboden om de door
OnderwijsBovenwijs of betrokkenen derden verstrekte trainings- en/of coachingsmaterialen,
ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en dergelijke te vermenigvuldigen
en/of aan derden te vervreemden, te tonen of anderszins in gebruik te geven.
Artikel 9:
Annuleringen en wijzigingen.
Opdrachtgever kan een opdracht annuleren. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn is de

datum van ontvangst van de annulering bepalend. Indien de annulering meer dan 6 weken vóór de
overeengekomen datum van uitvoering van de opdracht plaatsvindt, wordt de overeengekomen prijs
niet aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
Eventuele overeengekomen bedragen ten behoeve van uitvoering, ontwikkeling en voorbereiding
moeten worden betaald indien OnderwijsBovenwijs deze niet kosteloos kan annuleren of elders kan
verhalen.
Indien de annulering binnen 6 weken vóór de overeengekomen datum van uitvoering van de opdracht
plaatsvindt, is opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
Opdrachtgever mag tot 7 dagen voor aanvang van de dienstverlening in een ander dan door de
opdrachtgever opgegeven persoon laten deelnemen.
OnderwijsBovenwijs heeft het recht een opdracht te annuleren indien het minimum aantal
inschrijvingen vereist voor een goede uitvoering van de opdracht niet wordt behaald.
Een dergelijke annulering leidt niet tot enige vorm van schadeplichtigheid van OnderwijsBovenwijs
Annulering van een opdracht dient schriftelijk te geschieden.
Zowel OnderwijsBovenwijs als opdrachtgever zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst onmiddellijk
te beëindigen indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van
faillissement is verklaard, dan wel – in het geval opdrachtgever een natuurlijk persoon is – onder
curatele is gesteld of overlijdt.
Artikel 10:
Toepasselijke recht.
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten is het Nederlands recht
van toepassing.
Bij geschillen is uitsluitend de rechter van de plaats van vestiging van OnderwijsBovenwijs bevoegd.

Onderwijs Bovenwijs